Obchodné podmienky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající Marek Maršál, IČ 63738121, DIČ CZ7603152447, se sídlem Fibichova 2570/15, Chomutov 430 03, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chomutov, eská republika, č.j.OŽÚ 5957-2008-8298 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě „SOFE“ provozovaného Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.sofe.sk nebo jiného prostředku komunikace na dálku (dále společně rovněž jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném Prodávajícím. Prodávající vystupuje i jako zprostředkovatel (viz bod č. 9 těchto obchodních podmínek), resp. obchodní zástupce, pro jiné subjekty, jejichž zboží je nabízeno a poskytováno prostřednictvím webového rozhraní. V tomto případě jsou kupní smlouva a tyto obchodní podmínky vykládány přiměřeně tomuto vztahu, tj. jako smlouva o obchodním zastoupení nebo poskytnutí aktivačních klíčů pro účely koupě zboží poskytované třetí osobou. V takovém případě dochází ke koupi zboží dle licenčních nebo jiných podmínek daného zboží poskytovaného třetí osobou a v dalších dle těchto obchodních podmínek.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva je vyhotovena ve slovenském jazyce, obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, v průběhu objednání zboží, jako příloha objednávky a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 40/1964 Z. z., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy (je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se zejména zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotrebiteľa, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2000 Z. z., o ochraně spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.).

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení článku 5.Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavíraní a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní činnosti anebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.

2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou elektronické licence k software, CD nosiče se zachyceným software a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující provádí objednávání zboží:

 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.
 • bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak)
 • Prostřednictvím svého uživatelského účtu ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak).

3.2. Objednávka musí obsahovat označení zboží, počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).

3.10. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.11. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

3.12. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu www.sofe.sk/darcek-a41, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.

3.13. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo elektronické komunikaci.

3.14. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že není-li uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

3.15. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

3.16. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.11 (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.17. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.18. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby, když základní sazbou je pro tyto účely i sazba telefonního operátora Kupujícího pro hovory z/do zahraničí.

3.19. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.20. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.21. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.22. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.13 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. U zboží vyráběného na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.

3.23. Kupující bere na vědomí, že počítačové programy jsou chráněny zákonem č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a že jsou zabezpečeny proti kopírování a šíření. Kupující se zavazuje, že software nebude nijak modifikovat, nezneužije jej, neposkytne jej třetí osobě ani třetí osobě neumožní jej užívat a nepodnikne takové kroky, které by měly za cíl narušit zákonnou ochranu poskytovaného software.

3.24. Technická specifikace v krátkém a dlouhém popisu a ve štítku u produktu nemusí být aktuální, protože je převzata od výrobce nebo od dovozce do ČR v době přidání produktu do obchodu. Obrázky mají pouze informativní charakter a nemusí se shodovat s aktuální verzí programu. Kupující si je povinen přesné informace a funkce programu zjistit na stránkách výrobce programu nebo u distributora. Kupující si je vědom toho, že počítačové programy lze používat jen na některých technických zařízeních s určitým softwarovým vybavením. Jestliže Kupující nemá takové zařízení, Prodávající neodpovídá za ztíženou možnost užívání zboží. V souvislosti s tím má odeslání objednávky Prodávajícímu účinky stvrzení toho, že Kupující si již,

 • vyzkoušel aktuální demoverzi objednávaného software, a že na technickém zařízení, na němž má být objednávaný software užíván, funguje objednávaný software bez závad
 • vyzkoušel veškeré funkce programu, kvůli kterým bude program zakoupen
 • vyzkoušel lokalizaci.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží. 4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2400047317/2010 (IBAN: CZ9220100000002400047317), vedený u FIO banky, a.s. (dále jen "Účet Prodávajícího")
 • vkladem hotovosti na Účet Prodávajícího

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.4. Platba zboží je možná pouze v eurech (EUR). 4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Je-li Kupující registrován jako plátce DPH, dodá Prodávající Kupujícímu zboží za cenu sníženou o částku odpovídající aktuální sazbě DPH, pokud Kupující v průběhu objednávky zvolí volbu „Prevodom (podnikateľ a platiteľ DPH na SK)“ a vyplní do pole DIČ/IČ DPH platné IČ DPH. Takto vyplněné IČ DPH je Prodávající oprávněn ověřit v celostátním registru plátců DPH.

4.9. Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy zasláním unikátního aktivačního kódu nebo jiného identifikátoru umožňujícího stažení a/nebo spuštění software (dále jen „aktivační klíč“), nebo zasláním CD/DVD/USB nosiče obsahujícího objednaný software (byl-li CD/DVD/USB nosič objednán). Stažení může probíhat i z jiných, než Prodávajícím provozovaných webových stránek nebo zdrojů. Nefunkční aktivační klíč se považuje za vadu věci a postupuje se podle článku 6 těchto obchodních podmínek.

4.10. Prodávající zašle Kupujícímu aktivační klíč nejpozději do sedmi pracovních dnů od připsání kupní ceny na Účet Prodávajícího. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak. Objedná-li si Kupující software zaznamenaný na CD/DVD/USB nosič, bude mu tento CD/DVD/USB nosič dodán nejpozději do deseti pracovních dnů.

4.11. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, informuje o tom Prodávající Kupujícího bezodkladně a nabídne Prodávající Kupujícímu dodání jiného produktu srovnatelné kvality a ceny. Pokud Kupující se změnou kupní smlouvy nesouhlasí, bude mu již přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 15 dnů.

4.12. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.13. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.14. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na poplatek za uskladnění, jehož výši stanoví zvláštní právní předpis.

4.15. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.16. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele anebo zboží určeného zvláště pro jednoho spotřebitele, anebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit a od smlouvy odstoupit. Dále není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala se souhlasem Kupujícího plnit před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.2. tohoto článku. Od kupní smlouvy, jejím předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy. Během této lhůty nelze Kupujícímu dodat digitální obsah, který není na hmotném nosiči, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Kupující bere na vědomí, že pokud výslovně požádá o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok. Zaplacením částky za zboží se má za to, že Kupující žádá o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa při podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do sedmi pracovních dnů od převzetí zboží v případě dodání CD nosiče se zaznamenaným software či do sedmi pracovních dnů od uzavření smlouvy, je-li předmětem smlouvy dodání software formou poskytnutí aktivačního klíče. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu Prodávajícího, či na Kontaktní email Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající deaktivuje aktivační klíč poskytnutý Kupujícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 15 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující v případě, že zboží odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

5.10. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 

6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 619 a násl. občanského zákoníku.

6.2. Údaje o součinnosti poskytovaného software shardware či jiným software, které jsou Prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, obsahují licenční podmínky prodávaného zboží nebo jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu.

6.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 6.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 6.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 6.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 6.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

6.4. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.7. Reklamační řád

6.7.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochrane spotrebiteľa, ve znění pozdějších předpisů.

6.7.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Jedná-li se o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, jestliže tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží anebo závažnost vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jedná-li se o vadu, kterou není možné odstranit a která bráni tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva náležejí kupujícímu, jedná-li se o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jedná-li se o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.7.3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace je Prodávající rovněž povinen Kupujícímu, jenž je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o vyřízení reklamace.

6.7.4. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu.

6.7.5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

6.7.6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • kupující pro oznámení reklamace vyplní reklamační protokol, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 • doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího či zaslání reklamovaného aktivačního klíče na elektronickou adresu Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 • Je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke Kupujícímu. To se netýká nákladů na odborné posouzení, pokud takové odborné posouzení vyžaduje zvláštní právní předpis.

6.7.7. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Veškeré nakládání s osobními údaji na SOFE.SK se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038065.

7.3. Internetový obchod plní nařízení GDPR. Více informací o plnění GDPR a související dokumenty najdete zde.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

9. Ostatní prodávající a dodavatelé

9.1. Dodavatel a Prodejce druhotného software produktů Microsoft je firma Výhodný Software s.r.o., Jaselská 1022, 506 01 Jičín-Valdické Předměstí, Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C32170. Prodávající je plátce DPH. IČ Prodávajícího je 01648179. Telefon: (+420) 728 245 625. Adresa elektronické pošty je info@vyhodny-software.cz.

Obchodní podmínky jsou zde
Reklamační řád je zde

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.

10.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk/uoou). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje.

10.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 618/2003 Z. z., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.6. Prodávající nezajišťuje instalaci, konzultaci ani technickou podporu software, ke kterému zprostředkovává licence. Ve většině případů zajišťuje dané služby výrobce.

10.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

10.8. Kupující souhlasí s tím, že pokud výrobce zboží nedokáže licencovat produkt na koncového uživatele, zůstane produkt licencován na prodejce, který pro koncového uživatele produkt od výrobce zakoupil. Toto nebrání kupujícímu produkt používat pro účel, pro který byl zakoupen.

10.9. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

10.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Tyto obchodní podmínky jsou ke stažení zde a jsou platné a účinné od 16. 5. 2018.

Výrobcovia